HTTP Response codes
Code
Mô tả
200 OK
Khi yêu cầu đúng như mong đợi.
400 Bad Request
Khi các tham số yêu cầu không được chính xác.
401 Unauthorized
Khi Authorization token thiếu, không hợp lệ hoặc hết hạn.
403 Forbidden
Yêu cầu không được chấp nhận hoặc có thể là do một hành động bị cấm.
500 Internal Server Error
Đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc ứng dụng. Mặc dù máy khách dường như cung cấp một yêu cầu chính xác, nhưng có thể có điều gì đó không mong muốn trên máy chủ. Bạn có thể thử lại yêu cầu trong trường hợp này.
Last modified 1yr ago
Copy link