HTTP Response codes

Code

Mô tả

200 OK

Khi yêu cầu đúng như mong đợi.

400 Bad Request

Khi các tham số yêu cầu không được chính xác.

401 Unauthorized

Khi Authorization token thiếu, không hợp lệ hoặc hết hạn.

403 Forbidden

Yêu cầu không được chấp nhận hoặc có thể là do một hành động bị cấm.

500 Internal Server Error

Đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc ứng dụng. Mặc dù máy khách dường như cung cấp một yêu cầu chính xác, nhưng có thể có điều gì đó không mong muốn trên máy chủ. Bạn có thể thử lại yêu cầu trong trường hợp này.