Menu
Menu có năm cấp độ theo thứ tự phân cấp sau:
 1. 1.
  Collections
 2. 2.
  Categories
 3. 3.
  Items
 4. 4.
  Modifier Groups
 5. 5.
  Modifiers
Các quy tắc được áp dụng:
Đối tượng
Quy tắc
Category
Số lượng tối đa cho Category được phép cho một Collection là 100
Category
Giới hạn ký tự cho Category Name là 60
Item
Số Item tối đa được phép trong một Category là 300
Item
Giới hạn ký tự cho Item Name là 60
Item
Giới hạn ký tự cho Item Description là 250
Item
Tỉ lệ khung hình của Image Photo là 1:1
Item
Dung lượng ảnh của Image Photo không được vượt quá 500kb
ModifierGroup
Số ModifierGroup tối đa trong 1 Item là 30
ModifierGroup
Giới hạn ký tự cho ModifierGroup Name là 60
ModifierGroup
ModifierGroup có thể được cài đặt là tuỳ chọn hoặc bắt buộc
Modifier
Số Modifier tối đa trong 1 ModifierGroup là 60
Modifier
Giới hạn ký tự cho Modifier Name là 40
get
{{api-endpoint}}
/menu/categories
Get menu
post
{{api-endpoint}}
/menu/notification
Notification
Last modified 11mo ago